bech

Canton de Echternach

Localité(s): Altrier, Bech, Blumenthal, Geyershof, Graulinster, Hemstal, Hersberg, Kobenbour, Kreizenhéicht, Rippig, Zittig

Surface: 2331 ha

Habitants: 1180

Adresse mairie:

Enneschtgaass 1
L-6230 Bech

Adresse postale:

idem

Horaires d'ouverture:

Lundi à vendredi
08.00 - 12.00 et 13.00 - 17.00
Jeudi
13.00 - 19.00

Centrale téléphonique: 79 01 68-1

E-mail: info@bech.lu

Site: https://bech.lu/

BECH

Bourgmestre


Bech_Jill Goeres

Jill Goeres


Echevins

Nathalie Wohlfahrt

Norbert Classen


Conseillers

Max Pesch

Nico Schmit

Gilles Kartheiser

Bibi Wintersdorf

Laurent Fisch

Emile Bohnenberger


Secrétariat

Alain Kring

Secrétaire communal

T. 79 01 68-20

E. secretariat@bech.lu


Recette

Nico Delhez

Receveur communal

T. 79 01 68-21

E. recette@bech.lu


Service technique

Marc Rausch

Ingénieur

T. 79 01 68-23

E. technique@bech.lu


Office social régional


Membre des syndicats de communes

SIAEE, SICEC, SIDEST, SIGI, SIGRE, SYNECOSPORT, SYVICOL