Bourgmestre

Echevins


Conseillers

Jean-Jacques Arrendorff

Déi Gréng