Mersch_Logo

Canton de Mersch

Localité(s): Beringen, Essingen, Mersch, Moesdorf, Pettingen, Reckange, Rollingen, Schoenfels

Surface: 4975 ha

Habitants: 10474

Adresse mairie:

Place St Michel
L-7556 Mersch

Adresse postale:

B.P. 93  L-7501 Mersch

Horaires d'ouverture:

Lundi, mardi. jeudi, vendredi:
08.30 - 11.30 et 13.30 - 16.00
Mercredi:
08.30 - 11.30 et 13.30 - 19.00

Centrale téléphonique: 32 50 23-1

Site: https://www.mersch.lu/

MERSCH

Bourgmestre


Malherbe Michel

Michel Malherbe

DP


Echevins

Michel Reiland

CSV

Henri Krier

DP

Abby Toussaint

CSV


Conseillers

Joëlle Feller-Wilmes

DP

Mathieu Krier

Är Leit fir Miersch

Nelson Costa

CSV

Felix Bemtgen

Déi Gréng

Romain Miny

CSV

Pierre Prickaerts

DP

Fränz Kass

DP

Willy Vullers

DP

Marvin Caldarella Weis

Är Leit fir Miersch

Mariette Weiler

Déi Gréng

Daniel Marques

DP


Secrétariat

Tom Neyens

Secrétaire communal

T. 32 50 23-211

E. tom.neyens@mersch.lu


Recette

François Elcheroth

Receveur communal

T. 32 50 23-221

E. francois.elcheroth@mersch.lu


Bureau de la population

Tania Schockmel

Chef de service

T. 32 50 23-224

E. tania.schockmel@mersch.lu


Service technique

André Kaluza

Chef de service

T. 32 50 23-231

E. andre.kaluza@mersch.lu


Office social régional

35, rue de la Gare
L-7535 Mersch

T. 26 32 58-1
Fax 26 32 58 33
E. info@osmersch.lu


Membre des syndicats de communes

SEC, SICEC, SICONA-CENTRE, SIDEC, SIDERO, SIGI, SYVICOL