Bourgmestre

Echevins


Conseillers

Eric Eifes

DP

Jean-Jacques Arrendorff

Déi Gréng

Robert Axmann

DP