Date : 12.10.2024 Lieu : Centre OASIS, Wiltz Horaire : 09:00 - 12:00

Matières

Save the date : Formation continue «1x1 Biergerparticipatioun an der Gemeng » du Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) en collaboration avec le SYVICOL (Wiltz)

Date : 12.10.2024 Lieu : Centre OASIS, Wiltz Horaire : 09:00 - 12:00

Matières