Date : 09.11.2024 Lieu : FEDAS Horaire : 09:00 - 12:00

Matières

Save the date : Formation continue «1x1 Biergerparticipatioun an der Gemeng » du Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) en collaboration avec le SYVICOL (Luxembourg)

Date : 09.11.2024 Lieu : FEDAS Horaire : 09:00 - 12:00

Matières